Концепція регіонального освітнього проекту «ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ»

Концепція регіонального освітнього проекту

«ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ»

Актуальність проекту. Основні орієнтири виховання (затверджені наказом МОНмолодьспорту України від 31.10.2011 № 1243) визначають головним завданням педагогічної практики створення виховного простору розвитку особистості. «Виховний простір – це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо)» – зазначається в документі.

Актуальність створення виховного простору зумовлена багатогранністю впливів середовища на дітей, тим паче, що такі впливи зовсім не обов’язково бувають позитивними. Педагогічний досвід має чимало прикладів, коли неорганізоване у виховному плані середовище здатне уповільнити, а то й звести нанівець усі зусилля педагогів. До того ж, як зазначає І. Бех, «створення виховного простору, який би безпосередньо був спрямований на цілісний духовно-моральний розвиток особистості, нині перебуває на стадії експериментування і пошуку оптимальних його моделей».

Прогресивне світове співтовариство визнає головною цінністю людину, вільну у своєму саморусі, саморозвитку. Такий погляд на людину називають гуманізмом, адекватну йому практику виховання – гуманістичною. Тож поняття гуманістичного виховання може бути визначене як управління процесом розвитку особистості людини (при збереженні логіки його саморуху, саморозвитку) через створення сприятливих для цього умов.

Виховний простір І. Бех розуміє як «психолого-педагогічний проект, метою якого є духовно-моральне вдосконалення підростаючої особистості. Сама ж сутність його проектування полягає у створенні й реалізації системи наукових орієнтирів, які задають технологічний вектор діяльності педагога і взаємодії вихованців, спрямованих на досягнення виховної мети – розвитку духовно зрілої особистості».

В. Кириченко підкреслює, що основним механізмом створення виховного простору є взаємодія суб’єктів, об’єднаних однаковим розумінням концепції виховного простору, педагогічних задач, єдиними принципами та підходами до виховання, подіями, у якій ключовим технологічним моментом є їхня спільна перетворююча діяльність.

Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та ін.; наказах Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

Завдання виховання дітей дошкільного віку визначено у Базовому компоненті дошкільної освіти, листі Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9-369 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», у всіх чинних комплексних програмах розвитку дітей дошкільного віку та у парціальній програмі національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина».

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації дитячих, учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Пріоритетним у вихованні підростаючого покоління визначається формування та розвиток духовності молоді, соціально значущих цінностей, громадянськості й патріотизму, формування високих моральних цінностей, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, визнання духовної єдності всіх регіонів України.

Роботу щодо патріотичного виховання дітей педагогам навчальних закладів необхідно починати з власного усвідомлення, що таке патріотизм, адже лише справжні патріоти можуть викликати такі почуття в дітей. Лише моральна особистість може формувати моральні якості в молодого покоління.

Враховуючи нагальну потребу в системній роботі щодо виховання підростаючого покоління, а також наявний досвід педагогічної спільноти Харківщини, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» започатковує регіональний освітній проект «Виховний простір Харківщини».

Метою проекту є створення єдиного виховного простору Харківської області як ефективного механізму виховання особистості.

Завдання проекту:

  • створити ефективну систему виховання у дітей дошкільного та шкільного віку любові до Батьківщини, рідного краю, популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь через активні форми і методи навчання та виховання;
  • сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між людьми, вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та сучасного мистецтва, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; культивуванню кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;
  • забезпечити застосування сучасних форм і методів превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури;
  • стимулювати педагогічні колективи, батьків учнів, громаду до продуктивної взаємодії у сфері виховання дітей та учнівської молоді.

Учасники проекту: учні, вихованці, педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Харківської області.

Співвиконавці проекту:

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради;

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;

КЗ «Харківський центр дослідно-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради»;

районні (міські) методичні кабінети (центри);

педагогічні колективи дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Термін реалізації проекту: 2016-2019 р.р.

Очікувані результати:

  • створення ефективної системи виховання дітей дошкільного та шкільного віку в навчальних закладах Харківської області, у якій об’єднались би зусилля педагогічних працівників щодо національно-патріотичного, духовно-морального, превентивного виховання та формування здорового способу учнів та вихованців;
  • удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з питань національно-патріотичного, духовно-морального, превентивного виховання, формування здоров’язбережувальної компетентності дітей та учнівської молоді;
  • формування у педагогічних працівників навчальних закладів Харківської області навичок гуманістичного виховного діалогу з дітьми, який єднає педагогів і дітей, забезпечує їх духовне зростання;
  • створення педагогічних умов для трансформації знань та емоцій дітей у конкретні патріотичні дії, сформовані духовні цінності, здоров’язбережувальну поведінку, повагу та толерантне ставлення до інших людей тощо;
  • підвищення рівня зацікавленості та компетентності батьків з питань виховання;
  • поширення ефективного педагогічного досвіду педагогічних працівників Харківської області з питань виховання дітей та молоді на засадах національної педагогіки.